trả ơn bà Chúa Liễu

(truyện Trạng Quỳnh)

Gặp khoa thi, Quỳnh ra ứng thí. Đường đi qua Đền Sòng, Quỳnh vào yết Chúa Liễu xin chúa phù hộ cho, đỗ thì xin trả lễ. Quỳnh ra thi quả nhiên đỗ thật. Vinh quy về, Quỳnh mua một con bò mẹ, một con bò con đem đến lễ. Quỳnh quỳ xuống lạy, rồi dắt con bò mẹ đến buộc vào tay ngài mà khấn rằng:

– Chúa có lòng thương phù hộ cho Quỳnh được đỗ, nay gọi là có một con bò để trả lễ. Xin chúa nhận cho. Chúa là chị, xin lễ con lớn, còn con nhỏ, em xin đem về khao dân.

Nói rồi dắt bò con về. Con bò mẹ thấy dắt mất con đi lồng lên chạy theo làm ngai chúa đổ lổng chổng, lộng gãy cả. Quỳnh cười nói:

– Chị thương em nghèo trả không lấy, thì em xin đem về vậy.

Nói rồi dắt cả hai mẹ con bò về.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *