lỡm bà Bang

(truyện Xiển Bột)

Bà Bang vốn là con gái Làng Bồi. Thuở chưa lấy quan Bang, bà đã nổi danh tài sắc và đa tình. Bà đã bỏ chồng hai ba phen rồi mới lấy quan Bang. Lấy được mấy năm, thì quan Bang già về chầu tổ để lại cho bà Bang trẻ một gia tài kếch sù. Bà dọn về làng ở và muốn phô trương sự giàu sang, trưởng giả của mình, bà tìm đến người hay chữ nhất vùng là Xiển Bột để xin chữ về treo.

Xiển lấy bút viết ngay hai chữ “Đai Dĩ” thật to tặng bà Bang và giải thích cho bà nghĩa của hai chữ này là: người đàn bà có phúc lấy được chồng quan giàu sang. Bà Bang đem treo ngay hai chữ đó lên giữa nhà, lấy làm tự đắc lắm. Người làng thấy vậy, càng ghét bà Bang và không phục ông Xiển. Một hôm, có người gặp Xiển nói:

– Bẩm cụ. Bà Bang tính tình lẳng lơ như thế mà cụ cho hai chữ “Đại Dĩ” thật quá đáng.

Xiển cười đáp lại:

– Có gì là quá. Đại Dĩ là Đĩ Dại, thế chẳng đúng à!

Nghe Xiển nói, dân làng mới vỡ lẽ, ôm bụng cười. Còn bà Bang khi nghe được ý này, vội hạ ngay hai chữ đang treo ở giữa nhà xuống và từ đó hết dám vênh vang tự đắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *