dốt chữ thành thần

(truyện Trạng Lợn)

Hôm sau, ba người đi đến một làng kia xin vào trọ đêm. Qua cổng thấy đề ba chữ “Thủ Chư Dự” lấy ở trong quẻ dự Kinh Dịch, Chung Nhi nghe bạn đọc thế lại lầm ra “thủ trư” là “đầu lợn”, liền bảo hai ông kia:

– Tối nay, anh em ta có thủ lợn đánh chén.

Hai ông kia đùa:

– Đi đường xa mà có người lại cho nhắm thủ lợn, chẳng là may lắm sao!

Ngờ đâu tối hôm ấy họ vào trọ nhà ông tiên chỉ, gặp ngày xuân tế, làng đem biếu ông cái thủ lợn. Nhân có khách ông ta pha thủ lợn thiết khách. Hai người bạn phục Trạng biết việc sắp tới như thần và nói:

– Chắc là bác giỏi lý số, tiên tri lắm mà bác giấu chúng tôi.

– Không biết tiên tri, lý số sao là Trạng được.

Đến một làng khác, thấy có một cái bảng đề hai chữ “Hạ Mã” nghĩa là xuống ngựa, Trạng đọc lầm là “bất yên” vì chữ Nho hai chữ hạ mã và bất yên gần giống nhau. Trạng nói:

– Làng này bất yên.

Hai ông bạn tủm tỉm cười không cải chính và cũng chiều ý Trạng không vào làng ấy. Vừa đi qua làng một lát, cả ba nghe thấy tiếng kêu la ầm ỹ, thì ra là đám cháy, cháy một lát một nửa làng ra tro.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *