đấu trí sứ Tàu

(truyện Trạng Lợn)

Năm ấy, vua Tàu sai sứ sang nước ta để phong vương cho vua Thánh Tôn. Nhưng vua Tàu còn có ý muốn thử xem vua ta ra sao. Một hôm sứ Tàu rủ nhà vua đánh cờ. Vua lo lắm, gọi Trạng vào hỏi làm cách gì để thắng cờ. Trạng tâu:

– Bệ hạ cứ cho bày bàn cờ ra giữa sân rồi sai Trạng Cờ ăn mặc giả làm lính che lọng đứng hầu. Trên lọng dùi một lỗ thủng. Hễ Trạng Cờ xoay lọng, ánh nắng chiếu vào chỗ nào thì bệ hạ cứ nhắc quân đi vào chỗ ấy.

Vua khen phải sai lập bàn cờ. Quả nhiên đánh một lúc sứ Tàu bị dồn vào nước bí phải chịu thua. Tuy vậy sứ Tàu chưa chịu thôi. Hôm sau y lấy cây gỗ lớn ngầm đem bào nhẵn đầu đuôi như nhau rồi đố vua Thánh Tôn xem đầu nào là ngọn. Vua lại hỏi Trạng, Trạng tâu:

– Bệ hạ chớ lo, hạ thần đã có cách.

Đêm đến bèn sai người ra phóng uế bừa bãi vào mấy cây gỗ. Sáng ra Trạng kêu ầm lên là dơ bẩn bắt khiêng gỗ ra sông rửa và dặn hễ thả xuống thấy đầu nào chìm thì đánh dấu. Khi đem gỗ về, Trạng ung dung chỉ vào đầu có dấu bảo đó là gốc. Sứ Tàu lại càng tức, lấy cây gỗ bào nhẵn rồi sơn kín cả đi đề ba chữ “Hồ Bất Thực” rồi đố vua biết là cây gỗ gì. Trạng ứng khẩu tâu vua:

– Hồ bất thực là Cáo chẳng ăn, Cáo chẳng ăn thì Cáo đói, Cáo đói thì Cáo gầy, Cáo gầy là cây Gạo.

Sứ Tàu thua mấy lần than rằng:

– Ai ngờ nước Nam lại có nhiều nhân tài.

Từ đó, không dám dở trò gì nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *