đào trường thọ

(truyện Trạng Quỳnh)

Quỳnh rất cậy tài, đùa cả không từ ai. Một hôm túc trực trong cung, có người đem dâng vua một mâm đào, gọi là “Đào Trường Thọ”. Quỳnh thủng thỉnh lại gần lấy một quả ngồi ăn giữa đông đủ mặt vua quan mà làm như không thấy ai cả. Vua quở, giao xuống cho các quan nghị tội. Các quan chiếu theo luật tâu nghị trảm. Quỳnh quỳ xuống tâu rằng:

– Đình thần nghị tội hạ thần như vậy thật là đúng luật không oan, song xin hoàng thượng rộng dung cho hạ thần được nói vài lời rồi chết cho thỏa.

Vua phán:

– Ừ, muốn nói gì cho nói!

– Muôn tâu bệ hạ, hạ thần có bụng tham sinh sợ số chết non nay thấy quả gọi trường thọ thèm quá tưởng ăn vào được sống lâu như Bành Tổ, để được thờ nhà vua cho tận trung. Không ngờ nuốt chưa khỏi mồm mà chết đã đến cổ! Hạ thần trộm nghĩ nên đặt tên quả ấy là “Đào Đoản Thọ” thì phải hơn, và xin trị tội đứa dâng đào để trừ kẻ xu nịnh.

Vua nghe Quỳnh tâu phải, bật cười tha tội cho.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *