cấy rẽ ruộng Chúa Liễu

(truyện Trạng Quỳnh)

Lúc Quỳnh còn là học trò nhà nghèo, phải ra Đền Sòng xin cấy rẽ. Quỳnh khấn và xin âm dương xem chúa thuận lấy gốc hay lấy ngọn. Ban đầu chúa thuận lấy ngọn thì Quỳnh trồng rặt thứ khoai lang. Đến lúc thu hoạch, Quỳnh đào lấy củ còn bao nhiêu dây ngọn đem nộp chúa.

Lần thứ hai, xin âm dương chúa thuận lấy gốc để ngọn cho Quỳnh thì Quỳnh trồng lúa. Đến mùa gặt, Quỳnh cắt lấy bông còn bao nhiêu gốc rạ đem nộp chúa. Chúa hai lần mắc hợm tức lắm, song đã trót hứa rồi không biết làm thế nào được. Lần thứ ba, Quỳnh đến xin thì chúa bảo lấy cả gốc lẫn ngọn, còn khúc giữa cho Quỳnh, Quỳnh vờ kêu ca:

– Chị lấy thế thì em còn được gì nữa!

Khấn đi khấn lại mãi chúa nhất định không nghe, Quỳnh về trồng rặt ngô. Đến kỳ bẻ ngô, bao nhiêu bắp Quỳnh giữ lại còn ngọn và gốc thì đem nộp chúa. Chúa mắc mưa Quỳnh ba lần đòi lại ruộng, song trong ba vụ này Quỳnh đã kiếm được cái vốn to rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *