danh ngôn

Chân lý bản thân nó đã là minh chứng. Ngay khi bạn dỡ đi mạng nhện ngu dốt xung quanh, nó sẽ sáng lòa.

Truth is by nature self-evident. As soon as you remove the cobwebs of ignorance that surround it, it shines clear.

Mahatma Gandhi


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *