danh ngôn

Không ai có thể làm người yêu nước với cái dạ dày lép kẹp.

No man can be a patriot on an empty stomach.

William Cowper


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *