danh ngôn

Tất cả đều đến từ mặt đất, và tất cả đều kết thúc trở thành đất.

For all things come from earth, and all things end by becoming earth.

Xenophanes


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *